AW Business Group

AW Business Group

ul. Rayskiego 23/2, Szczecin

tel. 91 40 40 886, email: biuro@awbg.pl

dr Włodzmierz Zasadzki

wlodzimierz z 01
 dr WŁODZIMIERZ ZASADZKI

Doktor nauk ekonomicznych.


Specjalizacja naukowa: finanse, funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, polityka gospodarcza, społeczna odpowiedzialność biznesu.


Wieloletni wykładowca szczecińskich uczelni (Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Wyższa Szkoła Bankowa), wykłada takie przedmioty jak: finanse przedsiębiorstw, ocena przedsięwzięć inwestycyjnych, analiza i planowanie finansowe, finanse publiczne, rynki finansowe, zamówienia publiczne, społeczna odpowiedzialność biznesu.


Wykładowca Studiów Podyplomowych, takich między innymi jak: „Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa”, „Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami”, „Bankowość i Innowacje Finansowe”, „Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw”.


Doświadczenie w praktyce gospodarczej:
Praca w jednostkach samorządowych (burmistrz Międzyzdrojów, Skarbnik powiatu kamieńskiego), wiceprezes – członek zarządu Zespołu Elektrowni Dolna Odra grupy PGE, członek rady nadzorczej Zarządu Portów Szczecin - Świnoujście.


Pełniąc funkcje wiceprezesa ds. finansowych Zespołu Elektrowni Dolna Odra:
- odpowiadał za organizację finansowania średnio i długoterminowego działalności bieżącej i inwestycyjnej, w tym pozyskanie środków z NFOŚiGW, restrukturyzację obecnego finansowania, zarządzanie umowami kredytowymi i emisję papierów dłużnych, prowadzenie polityki w zakresie zarządzania należnościami i zobowiązaniami oraz koordynację sprawozdawczości finansowej i podatkowej.
- uczestniczył z ramienia ZEDO SA w programie wdrożenia SAP oraz tworzenia strategii w Grupie Kapitałowej PGE
Szkolenia z zakresu finansów przedsiębiorstw prowadzone na zlecenie instytucji i firm, w tym między innymi ZUS Oddział w Szczecinie.
Ponad 20 opracowań na rzecz przedsiębiorstw i instytucji (analizy i wyceny, biznes plany, studium przed inwestycyjne, opinie, itp.).
Udział w projekcie współfinansowanym  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - „Wdrożenie usprawnień z zakresu budżetu zadaniowego i planowania finansowego” realizowanego w ramach projektu „Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na obszarze województwa zachodniopomorskiego” – projekt realizowany przez Uniwersytet Szczeciński i Global Erisson Consulting Sp. z o.o.

dr Tomasz Ordysiński

tomasz o 01
 dr TOMASZ ORDYSIŃSKI

Nauczyciel akademicki łączący od początku nauczanie z praktyką zawodową w postaci własnej firmy działającej w sektorze informatyczno-szkoleniowym. Adiunkt na Uniwersytecie Szczecińskiego (2000-2013), prodziekan i wykładowca na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej. Praktyka gospodarcza w zakresie wdrożeń systemów informatycznych, analiz  przedwdrożeniowych, mapowania i optymalizacji procesów biznesowych obejmujących wszystkie działy przedsiębiorstw: logistykę, sprzedaż, księgowość, marketing, zaopatrzenie, marketing/CRM (narzędzia BPM: ARIS, ADONIS, Igrafx, Enterprise Architect), zarządzania projektami, szkoleń ICT, narzędzi internetowych w biznesie, projektowania stron internetowych oraz aplikacji handlu elektronicznego.


Praktyczne doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz realizacji projektów finansowanych ze środków EU w ramach prowadzonej działalności oraz zatrudnienia na uczelniach wyższych. W kilku projektach pełna ścieżka projektowa od momentu przygotowania dokumentacji projektowej, jej złożenia, wygrania konkursu przez realizację i rozliczenie wniosku. Aktywna współpraca jednostkami otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstwami w tym zakresie:
• Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny -  różne inicjatywy szkoleniowe, udział w projekcie Fames Artium Magistra w zakresie koordynacji projektu po stronie Uniwersytetu Szczecinskiego,  stanowisko Ewaluatora zewnętrznego w jednym z projektów współpracy biznes - edukacja),
• członek  Klastra ICT - współpraca z firmami w ramach pozyskiwania funduszy na realizację projektów informatycznych oraz realizacja tych projektów,
• kierownik projektu fazy rozliczenia projektu infrastrukturalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś 7 - Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, poddziałanie 7.1.1 Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo wyższe na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie,
• kierownik projektu Uczenie logistyki przez doświadczenie w ramach priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 (NCBiR) na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie,
• wysoka skuteczność przygotowania oraz koordynacji wykonania projektów w ramach  funduszy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.2:Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Dwa z dwóch złożonych wniosków otrzymało dofinansowanie na kwoty 2,5mln oraz 1,7mln złotych.
• ekspert oceny merytorycznej projektów unijnych. Urząd Marszałkowski w Szczecinie, Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach projektów: 7.1.1 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo wyższe, 7.1.2 "Lokalna infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo gimnazjalne i ponadgimnazjalne", 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług.
• Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Międzynarodowe certyfikaty i szkolenia:
• Prince2 Foundation – międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami
• Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wydany przez TÜV NORD ISO 27001.
•  ITIL - międzynarodowy certyfikat z zakresu zarządzania usługami informatycznymi.
• REQB Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level – międzynarodowy certyfikat z zakresu inżynierii wymagań
• OMG Certified Funadamental in BPM (OCEB) – międzynarodowy certyfikat znajomości biznesu oraz BPMN’a
• OMG Certified UML Professional Fundamental – międzynarodowy certyfikat znajomości notacji UML
• Aris Easy Design – certyfikowany kurs obsługi pakietu wspomagającego optymalizację procesów gospodarczych w organizacji prowadzony przez pracownika firmy IDS Sheer
•    Certyfikat ISTQB Certyfikowany tester - poziom podstawowy
•    Microsoft Dynamics AX – certyfikowany kurs konfiguracji i obsługi systemu ERP.
•    Microsoft SQL 2008 – szkolenie z zakresu administracji,
•    Microsoft Integration Services – szkolenie
•    Microsoft Analysis Services– szkolenie
•    Microsoft Reporting Services– szkolenie

W oczekiwaniu na fundusze europejskie

W oczekiwaniu na uruchomienie nowych Funduszy Unijnych (na lata 2014-2020), które najprawdopodobniej przypadnie ok. połowy 2015 roku warto wiedzieć, że przyjętych
i zaakceptowanych przez Komisję Europejską jest już 5 Krajowych Programów Operacyjnych i 7 Regionalnych Programów Operacyjnych ( RPO ).

Oczekujących na zatwierdzenie przez KE jest jeszcze 9 regionalnych Programów Operacyjnych i Krajowy Program Inteligentny Rozwój.

Nowa perspektywa Funduszy Europejskich ( 2014-2020 ) – ukierunkowana została na wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki w oparciu o kapitał ludzki, wiedzę oraz przemiany cyfrowe. Ponad połowa funduszy unijnych z 40,2 mld euro przeznaczonych dla Polski z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), skierowanych jest na wsparcie technologii informacyjno-komunikacyjnej, konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarkę nisko emisyjną oraz badania naukowe.

Szukaj