tomasz o 01
 dr TOMASZ ORDYSIŃSKI

Nauczyciel akademicki łączący od początku nauczanie z praktyką zawodową w postaci własnej firmy działającej w sektorze informatyczno-szkoleniowym. Adiunkt na Uniwersytecie Szczecińskiego (2000-2013), prodziekan i wykładowca na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej. Praktyka gospodarcza w zakresie wdrożeń systemów informatycznych, analiz  przedwdrożeniowych, mapowania i optymalizacji procesów biznesowych obejmujących wszystkie działy przedsiębiorstw: logistykę, sprzedaż, księgowość, marketing, zaopatrzenie, marketing/CRM (narzędzia BPM: ARIS, ADONIS, Igrafx, Enterprise Architect), zarządzania projektami, szkoleń ICT, narzędzi internetowych w biznesie, projektowania stron internetowych oraz aplikacji handlu elektronicznego.


Praktyczne doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz realizacji projektów finansowanych ze środków EU w ramach prowadzonej działalności oraz zatrudnienia na uczelniach wyższych. W kilku projektach pełna ścieżka projektowa od momentu przygotowania dokumentacji projektowej, jej złożenia, wygrania konkursu przez realizację i rozliczenie wniosku. Aktywna współpraca jednostkami otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstwami w tym zakresie:
• Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny -  różne inicjatywy szkoleniowe, udział w projekcie Fames Artium Magistra w zakresie koordynacji projektu po stronie Uniwersytetu Szczecinskiego,  stanowisko Ewaluatora zewnętrznego w jednym z projektów współpracy biznes - edukacja),
• członek  Klastra ICT - współpraca z firmami w ramach pozyskiwania funduszy na realizację projektów informatycznych oraz realizacja tych projektów,
• kierownik projektu fazy rozliczenia projektu infrastrukturalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś 7 - Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, poddziałanie 7.1.1 Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo wyższe na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie,
• kierownik projektu Uczenie logistyki przez doświadczenie w ramach priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 (NCBiR) na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie,
• wysoka skuteczność przygotowania oraz koordynacji wykonania projektów w ramach  funduszy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.2:Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Dwa z dwóch złożonych wniosków otrzymało dofinansowanie na kwoty 2,5mln oraz 1,7mln złotych.
• ekspert oceny merytorycznej projektów unijnych. Urząd Marszałkowski w Szczecinie, Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach projektów: 7.1.1 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo wyższe, 7.1.2 "Lokalna infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo gimnazjalne i ponadgimnazjalne", 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług.
• Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Międzynarodowe certyfikaty i szkolenia:
• Prince2 Foundation – międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami
• Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wydany przez TÜV NORD ISO 27001.
•  ITIL - międzynarodowy certyfikat z zakresu zarządzania usługami informatycznymi.
• REQB Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level – międzynarodowy certyfikat z zakresu inżynierii wymagań
• OMG Certified Funadamental in BPM (OCEB) – międzynarodowy certyfikat znajomości biznesu oraz BPMN’a
• OMG Certified UML Professional Fundamental – międzynarodowy certyfikat znajomości notacji UML
• Aris Easy Design – certyfikowany kurs obsługi pakietu wspomagającego optymalizację procesów gospodarczych w organizacji prowadzony przez pracownika firmy IDS Sheer
•    Certyfikat ISTQB Certyfikowany tester - poziom podstawowy
•    Microsoft Dynamics AX – certyfikowany kurs konfiguracji i obsługi systemu ERP.
•    Microsoft SQL 2008 – szkolenie z zakresu administracji,
•    Microsoft Integration Services – szkolenie
•    Microsoft Analysis Services– szkolenie
•    Microsoft Reporting Services– szkolenie